Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:15

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone's work is burned up, he will suffer loss; but he himself will be saved, yet {only} so as through fire.
NA26 – εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, (5691) ζημιωθήσεται, (5701) αὐτὸς δὲ σωθήσεται, (5701) οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.
WH – ει τινος το εργον κατακαησεται (5691) ζημιωθησεται (5701) αυτος δε σωθησεται (5701) ουτως δε ως δια πυρος
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܢܺܐܩܰܕ݂ ܢܶܚܣܰܪ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܫܬ݁ܰܘܙܰܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile