Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I gave you milk to drink, not solid food; for you were not yet able {to consume it.} But even now you are not yet able,
NA26 – γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, (5656) οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. (5711) ἀλλ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, (5736)
WH – γαλα υμας εποτισα (5656) ου βρωμα ουπω γαρ εδυνασθε (5711) αλλ ουδε [ [ετι] | ετι ] νυν δυνασθε (5736)
PES – ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile