Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:11

New American Standard Bible
1 Corinthians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Up to this present hour we are both hungry and thirsty, and are poorly clothed and roughly treated and homeless;
NA26 – ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν (5719) καὶ διψῶμεν (5725) καὶ γυμνιτεύομεν (5719) καὶ κολαφιζόμεθα (5743) καὶ ἀστατοῦμεν (5719)
WH – αχρι της αρτι ωρας και πεινωμεν (5719) και διψωμεν (5719) και γυμνιτευομεν (5719) και κολαφιζομεθα (5743) και αστατουμεν (5719)
PES – ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܺܝܢܰܢ ܘܰܨܗܶܝܢܰܢ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬ݂ܩܰܦ݁ܚܺܝܢܰܢ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܝܳܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile