Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:14

New American Standard Bible
1 Corinthians 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I do not write these things to shame you, but to admonish you as my beloved children.
NA26 – Οὐκ ἐντρέπων (5723) ὑμᾶς γράφω (5719) ταῦτα, ἀλλ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν· (5723)
WH – ουκ εντρεπων (5723) υμας γραφω (5719) ταυτα αλλ ως τεκνα μου αγαπητα [ νουθετων (5723) | <νουθετων> (5723) ]
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܒ݂ܗܶܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܡܰܪܬ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile