Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:6

New American Standard Bible
1 Corinthians 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now these things, brothers {and sisters,} I have figuratively applied to myself and Apollos on your account, so that in us you may learn not to exceed what is written, so that no one of you will become arrogant in behalf of one against the other.
NA26 – Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα (5656) εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶν δι ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε (5632) τὸ Μὴ ὑπὲρ γέγραπται, (5769) ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε (5747) κατὰ τοῦ ἑτέρου.
WH – ταυτα δε αδελφοι μετεσχηματισα (5656) εις εμαυτον και απολλων δι υμας ινα εν ημιν μαθητε (5632) το μη υπερ α γεγραπται (5769) ινα μη εις υπερ του ενος φυσιουσθε (5747) κατα του ετερου
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܣܳܡܶܬ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܘܕ݂ܰܐܦ݁ܳܠܳܘ ܕ݁ܒ݂ܰܢ ܬ݁ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܘܐ݈ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡ ܡܶܛܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile