Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I think, God has exhibited us, the apostles, last of all as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to mankind.
NA26 – δοκῶ (5719) γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν (5675) τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.
WH – δοκω (5719) γαρ ο θεος ημας τους αποστολους εσχατους απεδειξεν (5656) ως επιθανατιους οτι θεατρον εγενηθημεν (5675) τω κοσμω και αγγελοις και ανθρωποις
PES – ܣܳܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܢ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܗ݈ܘ ܣܳܡܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܰܝܢ ܬ݁ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile