Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 5:3

New American Standard Bible
1 Corinthians 5:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I, on my part, though absent in body but present in spirit, have already judged him who has so committed this, as though I were present.
NA26 – ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν (5752) τῷ σώματι παρὼν (5752) δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα (5758) ὡς παρὼν (5752) τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον (5666)
WH – εγω μεν γαρ απων (5723) τω σωματι παρων (5723) δε τω πνευματι ηδη κεκρικα (5758) ως παρων (5723) τον ουτως τουτο κατεργασαμενον (5666)
PES – ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ ܘܩܰܪܺܝܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܕ݁ܳܢܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܳܥܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile