Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:11

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Such were some of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God.
NA26 – καὶ ταῦτά τινες ἦτε· class="show tvm">(5713) ἀλλὰ ἀπελούσασθε, class="show tvm">(5668) ἀλλὰ ἡγιάσθητε, class="show tvm">(5681) ἀλλὰ ἐδικαιώθητε class="show tvm">(5681) ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
WH – και ταυτα τινες ητε class="show tvm">(5707) αλλα απελουσασθε class="show tvm">(5668) αλλα ηγιασθητε class="show tvm">(5681) αλλα εδικαιωθητε class="show tvm">(5681) εν τω ονοματι του κυριου [ [ημων] | ] ιησου χριστου και εν τω πνευματι του θεου ημων
PES – ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܣܚܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒ݂ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile