Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:7

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Actually, then, it is already a defeat for you, that you have lawsuits with one another. Why not rather suffer the wrong? Why not rather be defrauded?
NA26 – ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν (5748) ὅτι κρίματα ἔχετε (5719) μεθ ἑαυτῶν· διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; (5743) διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; (5743)
WH – ηδη μεν [ ουν | [ουν] ] ολως ηττημα υμιν εστιν (5719) οτι κριματα εχετε (5719) μεθ εαυτων δια τι ουχι μαλλον αδικεισθε (5743) δια τι ουχι μαλλον αποστερεισθε (5743)
PES – ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܩܢܽܘܡܟ݂ܽܘܢ ܚܳܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܠܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܙܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile