Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals,
NA26 – οὐκ οἴδατε (5758) ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; (5692) μὴ πλανᾶσθε· (5744) οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
WH – η ουκ οιδατε (5758) οτι αδικοι θεου βασιλειαν ου κληρονομησουσιν (5692) μη πλανασθε (5744) ουτε πορνοι ουτε ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܘܳܠܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ ܠܳܐ ܙܰܢܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܠܳܐ ܓ݁ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܟ݂ܒ݁ܰܝ ܥܰܡ ܕ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile