Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But to the married I give instructions, not I, but the Lord, that the wife is not to leave her husband
NA26 – τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν (5761) παραγγέλλω, (5719) οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι (5683)
WH – τοις δε γεγαμηκοσιν (5761) παραγγελλω (5719) ουκ εγω αλλα ο κυριος γυναικα απο ανδρος μη χωρισθηναι (5683)
PES – ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫܶܐ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile