Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:14

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband; for otherwise your children are unclean, but now they are holy.
NA26 – ἡγίασται class="show tvm">(5769) γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται class="show tvm">(5769) γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, class="show tvm">(5748) νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. class="show tvm">(5748)
WH – ηγιασται class="show tvm">(5769) γαρ ο ανηρ ο απιστος εν τη γυναικι και ηγιασται class="show tvm">(5769) η γυνη η απιστος εν τω αδελφω επει αρα τα τεκνα υμων ακαθαρτα εστιν class="show tvm">(5719) νυν δε αγια εστιν class="show tvm">(5719)
PES – ܡܩܰܕ݁ܰܫ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕ݁ܫܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܛܰܡܺܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile