Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:18

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Was any man called {when he was already} circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised.
NA26 – περιτετμημένος (5772) τις ἐκλήθη; (5681) μὴ ἐπισπάσθω. (5737) ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί (5769) τις; μὴ περιτεμνέσθω. (5744)
WH – περιτετμημενος (5772) τις εκληθη (5681) μη επισπασθω (5737) εν ακροβυστια κεκληται (5769) τις μη περιτεμνεσθω (5744)
PES – ܐܶܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܙܺܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܶܗ ܠܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܒ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܙܽܘܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile