Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:25

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now concerning virgins, I have no command of the Lord, but I am offering direction as one who by the mercy of the Lord is trustworthy.
NA26 – Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, (5719) γνώμην δὲ δίδωμι (5719) ὡς ἠλεημένος (5772) ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. (5750)
WH – περι δε των παρθενων επιταγην κυριου ουκ εχω (5719) γνωμην δε διδωμι (5719) ως ηλεημενος (5772) υπο κυριου πιστος ειναι (5721)
PES – ܥܰܠ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܢܢܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܗܘܶܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile