Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:26

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I think, then, that this is good in view of the present distress, that it is good for a man to remain as he is.
NA26 – Νομίζω (5719) οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν (5721) διὰ τὴν ἐνεστῶσαν (5761) ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. (5750)
WH – νομιζω (5719) ουν τουτο καλον υπαρχειν (5721) δια την ενεστωσαν (5761) αναγκην οτι καλον ανθρωπω το ουτως ειναι (5721)
PES – ܘܣܳܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile