Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:4

New American Standard Version
1 Corinthians 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The wife does not have authority over her own body, but the husband {does;} and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife {does.}
NA26 – γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ γυνή.
WH – η γυνη του ιδιου σωματος ουκ εξουσιαζει (5719) αλλα ο ανηρ ομοιως δε και ο ανηρ του ιδιου σωματος ουκ εξουσιαζει (5719) αλλα η γυνη
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܗ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile