Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:13

New American Standard Bible
1 Corinthians 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, if food causes my brother to stumble, I will never eat meat again, so that I will not cause my brother to stumble.
NA26 – διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει (5719) τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω (5632) κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. (5661)
WH – διοπερ ει βρωμα σκανδαλιζει (5719) τον αδελφον μου ου μη φαγω (5632) κρεα εις τον αιωνα ινα μη τον αδελφον μου σκανδαλισω (5661)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܐܚܝ ܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܰܟ݂ܫܶܠ ܠܳܐܚܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile