Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:4

New American Standard Bible
1 Corinthians 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, concerning the eating of food sacrificed to idols, we know that an idol is nothing at all in the world, and that there is no God but one.
NA26 – Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν (5758) ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς.
WH – περι της βρωσεως ουν των ειδωλοθυτων οιδαμεν (5758) οτι ουδεν ειδωλον εν κοσμω και οτι ουδεις θεος ει μη εις
PES – ܥܰܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗ݈ܽܘ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܰܠܳܗ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile