Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 8:7,9

New American Standard Bible
1 Corinthians 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – However, not all people have this knowledge; but some, being accustomed to the idol until now, eat {food} as if it were sacrificed to an idol; and their conscience, being weak, is defiled.
NA26 – Ἀλλ οὐκ ἐν πᾶσιν γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, (5719) καὶ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα (5752) μολύνεται. (5743)
WH – αλλ ουκ εν πασιν η γνωσις τινες δε τη συνηθεια εως αρτι του ειδωλου ως ειδωλοθυτον εσθιουσιν (5719) και η συνειδησις αυτων ασθενης ουσα (5723) μολυνεται (5743)
PES – ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܳܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܡܶܬ݁ܛܰܘܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But take care that this freedom of yours does not somehow become a stumbling block to the weak.
NA26 – βλέπετε (5720) δὲ μή πως ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται (5638) τοῖς ἀσθενέσιν.
WH – βλεπετε (5720) δε μη πως η εξουσια υμων αυτη προσκομμα γενηται (5638) τοις ασθενεσιν
PES – ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile