Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:14

New American Standard Bible
1 Corinthians 9:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So also the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel.
NA26 – οὕτως καὶ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν (5723) ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. (5721)
WH – ουτως και ο κυριος διεταξεν (5656) τοις το ευαγγελιον καταγγελλουσιν (5723) εκ του ευαγγελιου ζην (5721)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܳܪܰܢ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܡܶܢ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܢܺܚܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile