Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:24,26

New American Standard Bible
1 Corinthians 9:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do you not know that those who run in a race all run, but {only} one receives the prize? Run in such a way that you may win.
NA26 – Οὐκ οἴδατε (5758) ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες (5723) πάντες μὲν τρέχουσιν, (5719) εἷς δὲ λαμβάνει (5719) τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε (5720) ἵνα καταλάβητε. (5632)
WH – ουκ οιδατε (5758) οτι οι εν σταδιω τρεχοντες (5723) παντες μεν τρεχουσιν (5719) εις δε λαμβανει (5719) το βραβειον ουτως τρεχετε (5720) ινα καταλαβητε (5632)
PES – ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܛܰܕ݂ܺܝܳܘܢ ܪܳܗܛܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܪܳܗܛܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܢܳܣܶܒ݂ ܠܳܗ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܰܪ݈ܛܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 9:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I run in such a way as not {to run} aimlessly; I box in such a way, as to avoid hitting air;
NA26 – ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω (5719) ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω (5719) ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· (5723)
WH – εγω τοινυν ουτως τρεχω (5719) ως ουκ αδηλως ουτως πυκτευω (5719) ως ουκ αερα δερων (5723)
PES – ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐܐܰܪ ܟ݁ܳܬ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile