Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 9:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written in the Law of Moses: "YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX WHILE IT IS THRESHING." God is not concerned about oxen, is He?
NA26 – ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται, (5769) Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. (5723) μὴ τῶν βοῶν μέλει (5904) τῷ θεῷ;
WH – εν γαρ τω μωυσεως νομω γεγραπται (5769) ου [ φιμωσεις (5692) | κημωσεις (5692) ] βουν αλοωντα (5723) μη των βοων μελει (5719) τω θεω
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܠܽܘܡ ܬ݁ܰܘܪܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܡܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܘܪܶܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile