Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 1:10

New American Standard Bible
1 John 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us.
NA26 – ἐὰν εἴπωμεν (5632) ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, (5758) ψεύστην ποιοῦμεν (5719) αὐτὸν καὶ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν (5748) ἐν ἡμῖν.
WH – εαν ειπωμεν (5632) οτι ουχ ημαρτηκαμεν (5758) ψευστην ποιουμεν (5719) αυτον και ο λογος αυτου ουκ εστιν (5719) εν ημιν
PES – ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܰܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile