Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:18

New American Standard Bible
1 John 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Children, it is the last hour; and just as you heard that antichrist is coming, even now many antichrists have appeared; from this we know that it is the last hour.
NA26 – Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, (5748) καὶ καθὼς ἠκούσατε (5656) ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, (5736) καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· (5754) ὅθεν γινώσκομεν (5719) ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. (5748)
WH – παιδια εσχατη ωρα εστιν (5719) και καθως ηκουσατε (5656) οτι αντιχριστος ερχεται (5736) και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν (5754) οθεν γινωσκομεν (5719) οτι εσχατη ωρα εστιν (5719)
PES – ܒ݁ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܫܺܝܚܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܘܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile