Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:28

New American Standard Version
1 John 2:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now, little children, abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink away from Him in shame at His coming.
NA26 – Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε (5720) ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ (5686) σχῶμεν (5632) παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν (5686) ἀπ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.
WH – και νυν τεκνια μενετε (5720) εν αυτω ινα εαν φανερωθη (5686) σχωμεν (5632) παρρησιαν και μη αισχυνθωμεν (5686) απ αυτου εν τη παρουσια αυτου
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܓ݁ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser: