Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 3:7

New American Standard Bible
1 John 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Little children, make sure no one deceives you; the one who practices righteousness is righteous, just as He is righteous;
NA26 – Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω (5720) ὑμᾶς· ποιῶν (5723) τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, (5748) καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν· (5748)
WH – τεκνια μηδεις πλανατω (5720) υμας ο ποιων (5723) την δικαιοσυνην δικαιος εστιν (5719) καθως εκεινος δικαιος εστιν (5719)
PES – ܒ݁ܢܰܝ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܗܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile