Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:3

New American Standard Bible
1 Peter 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,
NA26 – Εὐλογητὸς θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας (5660) ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν (5723) δι ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,
WH – ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο κατα το πολυ αυτου ελεος αναγεννησας (5660) ημας εις ελπιδα ζωσαν (5723) δι αναστασεως ιησου χριστου εκ νεκρων
PES – ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܚܢܳܢܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܰܘܠܕ݂ܰܢ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile