Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:11

New American Standard Version
1 Peter 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul.
NA26 – Ἀγαπητοί, παρακαλῶ (5719) ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι (5733) τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται (5731) κατὰ τῆς ψυχῆς·
WH – αγαπητοι παρακαλω (5719) ως παροικους και παρεπιδημους απεχεσθαι (5733) των σαρκικων επιθυμιων αιτινες στρατευονται (5731) κατα της ψυχης
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܪܨܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile