Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:11

New American Standard Bible
1 Peter 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, I urge {you} as foreigners and strangers to abstain from fleshly lusts, which wage war against the soul.
NA26 – Ἀγαπητοί, παρακαλῶ (5719) ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι (5733) τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται (5731) κατὰ τῆς ψυχῆς·
WH – αγαπητοι παρακαλω (5719) ως παροικους και παρεπιδημους απεχεσθαι (5733) των σαρκικων επιθυμιων αιτινες στρατευονται (5731) κατα της ψυχης
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܪܨܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile