Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:15

New American Standard Bible
1 Peter 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For such is the will of God, that by doing right you silence the ignorance of foolish people.
NA26 – ὅτι οὕτως ἐστὶν (5748) τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας (5723) φιμοῦν (5721) τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν·
WH – οτι ουτως εστιν (5719) το θελημα του θεου αγαθοποιουντας (5723) [ | ] την των αφρονων ανθρωπων αγνωσιαν
PES – ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ݈ܘ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܬ݁ܶܣܟ݁ܪܽܘܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile