Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:1

New American Standard Bible
1 Peter 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way, you wives, be subject to your own husbands so that even if any {of them} are disobedient to the word, they may be won over without a word by the behavior of their wives,
NA26 – Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι class="show tvm">(5746) τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν class="show tvm">(5719) τῷ λόγῳ διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται class="show tvm">(5701)
WH – ομοιως [ | [αι] ] γυναικες υποτασσομεναι class="show tvm">(5746) τοις ιδιοις ανδρασιν ινα [ | και ] ει τινες απειθουσιν class="show tvm">(5719) τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται class="show tvm">(5701)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܶܝܢ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܟ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܒ݁ܳܪܰܝܟ݁ܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܬ݁ܶܩܢܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile