Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:22

New American Standard Bible
1 Peter 3:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who is at the right hand of God, having gone into heaven, after angels and authorities and powers had been subjected to Him.
NA26 – ὅς ἐστιν (5748) ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, πορευθεὶς (5679) εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων (5651) αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.
WH – ος εστιν (5719) εν δεξια [ | [του] ] θεου πορευθεις (5679) εις ουρανον υποταγεντων (5651) αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile