Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:5

New American Standard Bible
1 Peter 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands;
NA26 – οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι (5723) εἰς θεὸν ἐκόσμουν (5707) ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι (5746) τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν,
WH – ουτως γαρ ποτε και αι αγιαι γυναικες αι ελπιζουσαι (5723) εις θεον εκοσμουν (5707) εαυτας υποτασσομεναι (5746) τοις ιδιοις ανδρασιν
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܢܶܫܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܨܰܒ݁ܬ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܶܝܢ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile