Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:13

New American Standard Bible
1 Peter 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that at the revelation of His glory you may also rejoice and be overjoyed.
NA26 – ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε (5719) τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε, (5720) ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε (5647) ἀγαλλιώμενοι. (5740)
WH – αλλα καθο κοινωνειτε (5719) τοις του χριστου παθημασιν χαιρετε (5720) ινα και εν τη αποκαλυψει της δοξης αυτου χαρητε (5647) αγαλλιωμενοι (5740)
PES – ܐܶܠܳܐ ܚܕ݂ܰܘ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܫܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܪܘܙܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile