Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 2:15

New American Standard Bible
1 Thessalonians 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who both killed the Lord Jesus and the prophets, and drove us out. They are not pleasing to God, but hostile to all people,
NA26 – τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων (5660) Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας, καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, (5723) καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων,
WH – των και τον κυριον αποκτειναντων (5660) ιησουν και τους προφητας και ημας εκδιωξαντων (5660) και θεω μη αρεσκοντων (5723) και πασιν ανθρωποις εναντιων
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܛܰܠܘ ܘܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܰܢ ܪܕ݂ܰܦ݂ܘ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܫܳܦ݂ܪܺܝܢ ܘܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile