Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 2:7

New American Standard Bible
1 Thessalonians 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we proved to be gentle among you. As a nursing {mother} tenderly cares for her own children,
NA26 – δυνάμενοι class="show tvm">(5740) ἐν βάρει εἶναι class="show tvm">(5750) ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλὰ ἐγενήθημεν class="show tvm">(5675) νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν. ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ class="show tvm">(5725) τὰ ἑαυτῆς τέκνα,
WH – αλλα εγενηθημεν class="show tvm">(5675) νηπιοι εν μεσω υμων ως εαν τροφος θαλπη class="show tvm">(5725) τα εαυτης τεκνα
PES – ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܒ݂ܳܐ ܒ݁ܢܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile