Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 2:8

New American Standard Bible
1 Thessalonians 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the same way we had a fond affection for you and were delighted to share with you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us.
NA26 – οὕτως ὁμειρόμενοι (5740) ὑμῶν εὐδοκοῦμεν (5707) μεταδοῦναι (5629) ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. (5675)
WH – ουτως ομειρομενοι (5740) υμων [ | ] μεταδουναι (5629) υμιν ου μονον το ευαγγελιον του θεου αλλα και τας εαυτων ψυχας διοτι αγαπητοι ημιν εγενηθητε (5675)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܡܚܰܒ݁ܒ݂ܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܘܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile