Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 3:13

New American Standard Bible
1 Thessalonians 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints.
NA26 – εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. ἀμήν.
WH – εις το στηριξαι (5658) υμων τας καρδιας αμεμπτους εν αγιωσυνη εμπροσθεν του θεου και πατρος ημων εν τη παρουσια του κυριου ημων ιησου μετα παντων των αγιων αυτου [ | [αμην] ]
PES – ܘܰܢܩܰܝܶܡ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile