Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 5:15

New American Standard Bible
1 Thessalonians 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See that no one repays another with evil for evil, but always seek after that which is good for one another and for all people.
NA26 – ὁρᾶτε (5720) μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, (5632) ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε (5720) καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.
WH – ορατε (5720) μη τις κακον αντι κακου τινι αποδω (5632) αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε (5720) [ | [και] ] εις αλληλους και εις παντας
PES – ܘܶܐܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܗܰܪ݈ܛܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile