Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:15

New American Standard Bible
1 Timothy 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But women will be preserved through childbirthif they continue in faith, love, and sanctity, with moderation.
NA26 – σωθήσεται (5701) δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν (5661) ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης.
WH – σωθησεται (5701) δε δια της τεκνογονιας εαν μεινωσιν (5661) εν πιστει και αγαπη και αγιασμω μετα σωφροσυνης
PES – ܚܳܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܰܠܕ݁ܶܝܗ ܐܶܢ ܢܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile