Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:2

New American Standard Bible
1 Timothy 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity.
NA26 – ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, class="show tvm">(5752) ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν class="show tvm">(5725) ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.
WH – υπερ βασιλεων και παντων των εν υπεροχη οντων class="show tvm">(5723) ινα ηρεμον και ησυχιον βιον διαγωμεν class="show tvm">(5725) εν παση ευσεβεια και σεμνοτητι
PES – ܚܠܳܦ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܥܽܘܡܪܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile