Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:8

New American Standard Bible
1 Timothy 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I want the men in every place to pray, lifting up holy hands, without anger and dispute.
NA26 – Βούλομαι (5736) οὖν προσεύχεσθαι (5738) τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας (5723) ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ·
WH – βουλομαι (5736) ουν προσευχεσθαι (5738) τους ανδρας εν παντι τοπω επαιροντας (5723) οσιους χειρας χωρις οργης και [ διαλογισμων | διαλογισμου ]
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܡܨܰܠܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile