Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 3:3

New American Standard Bible
1 Timothy 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not overindulging in wine, not a bully, but gentle, not contentious, free from the love of money.
NA26 – μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον,
WH – μη παροινον μη πληκτην αλλα επιεικη αμαχον αφιλαργυρον
PES – ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܰܨܳܝ ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile