Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 3:8,11

New American Standard Bible
1 Timothy 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Deacons likewise {must be} men of dignity, not insincere, not prone to {drink} much wine, not greedy for money,
NA26 – Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, (5723) μὴ αἰσχροκερδεῖς,
WH – διακονους ωσαυτως σεμνους μη διλογους μη οινω πολλω προσεχοντας (5723) μη αισχροκερδεις
PES – ܘܳܐܦ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܨܠܶܝܢ ܠܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܠܳܐ ܢܶܪܚܡܽܘܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Women {must} likewise {be} dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things.
NA26 – γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν.
WH – γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλιους πιστας εν πασιν
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܗܶܝܢ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܡܗܰܝܡܢܳܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܐܳܟ݂ܠܳܢ ܩܰܪܨܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile