Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 3:8,11

New American Standard Bible
1 Timothy 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Deacons likewise {must be} men of dignity, not insincere, not prone to {drink} much wine, not greedy for money,
NA26 – Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, (5723) μὴ αἰσχροκερδεῖς,
WH – διακονους ωσαυτως σεμνους μη διλογους μη οινω πολλω προσεχοντας (5723) μη αισχροκερδεις
PES – ܘܳܐܦ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܨܠܶܝܢ ܠܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܠܳܐ ܢܶܪܚܡܽܘܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Women {must} likewise {be} dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things.
NA26 – γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν.
WH – γυναικας ωσαυτως σεμνας μη διαβολους νηφαλιους πιστας εν πασιν
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܶܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܗܶܝܢ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܡܗܰܝܡܢܳܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܐܳܟ݂ܠܳܢ ܩܰܪܨܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile