Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:1

New American Standard Bible
1 Timothy 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and teachings of demons,
NA26 – Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει (5719) ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί (5695) τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες (5723) πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων,
WH – το δε πνευμα ρητως λεγει (5719) οτι εν υστεροις καιροις αποστησονται (5695) τινες της πιστεως προσεχοντες (5723) πνευμασιν πλανοις και διδασκαλιαις δαιμονιων
PES – ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܪܽܘܚܶܐ ܛܳܥܝܳܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile