Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:13,16

New American Standard Bible
1 Timothy 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Until I come, give your attention to the {public} reading, to exhortation, {and} teaching.
NA26 – ἕως ἔρχομαι (5736) πρόσεχε (5720) τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ.
WH – εως ερχομαι (5736) προσεχε (5720) τη αναγνωσει τη παρακλησει τη διδασκαλια
PES – ܥܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܦ݁ܰܛ ܒ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pay close attention to yourself and to the teaching; persevere in these things, for as you do this you will save both yourself and those who hear you.
NA26 – ἔπεχε (5720) σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε (5720) αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν (5723) καὶ σεαυτὸν σώσεις (5692) καὶ τοὺς ἀκούοντάς (5723) σου.
WH – επεχε (5720) σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε (5720) αυτοις τουτο γαρ ποιων (5723) και σεαυτον σωσεις (5692) και τους ακουοντας (5723) σου
PES – ܘܶܐܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܟ݂ ܘܚܰܡܣܶܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܬ݁ܰܚܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile