Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:17

New American Standard Bible
1 Timothy 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The elders who lead well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching.
NA26 – Οἱ καλῶς προεστῶτες (5761) πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες (5723) ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·
WH – οι καλως προεστωτες (5761) πρεσβυτεροι διπλης τιμης αξιουσθωσαν (5744) μαλιστα οι κοπιωντες (5723) εν λογω και διδασκαλια
PES – ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܢܶܫܘܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐܶܝܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile