Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:4

New American Standard Version
1 Timothy 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and to make some return to their parents; for this is acceptable in the sight of God.
NA26 – εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἔκγονα ἔχει, (5719) μανθανέτωσαν (5720) πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν (5721) καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι (5721) τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν (5748) ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
WH – ει δε τις χηρα τεκνα η εκγονα εχει (5719) μανθανετωσαν (5720) πρωτον τον ιδιον οικον ευσεβειν (5721) και αμοιβας αποδιδοναι (5721) τοις προγονοις τουτο γαρ εστιν (5719) αποδεκτον ενωπιον του θεου
PES – ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܢܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܽܘܢ ܘܢܶܦ݂ܪܥܽܘܢ ܚܽܘܒ݂ܠܶܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile