Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:2

New American Standard Bible
1 Timothy 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they are brethren, but must serve them all the more, because those who partake of the benefit are believers and beloved. Teach and preach these {principles.}
NA26 – οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες (5723) δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, (5720) ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· (5748) ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, (5720) ὅτι πιστοί εἰσιν (5748) καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. (5740) Ταῦτα δίδασκε (5720) καὶ παρακάλει. (5720)
WH – οι δε πιστους εχοντες (5723) δεσποτας μη καταφρονειτωσαν (5720) οτι αδελφοι εισιν (5719) αλλα μαλλον δουλευετωσαν (5720) οτι πιστοι εισιν (5719) και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι (5740) ταυτα διδασκε (5720) και παρακαλει (5720)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܣܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܚܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦ݂ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile