Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:4

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Timothy 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he is conceited {and} understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions,
NA26 – τετύφωται, (5769) μηδὲν ἐπιστάμενος, (5740) ἀλλὰ νοσῶν (5723) περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται (5736) φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,
WH – τετυφωται (5769) μηδεν επισταμενος (5740) αλλα νοσων (5723) περι ζητησεις και λογομαχιας εξ ων γινεται (5736) φθονος ερις βλασφημιαι υπονοιαι πονηραι
PES – ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܪܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܫܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain