Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:4

New American Standard Bible
1 Timothy 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he is conceited {and} understands nothing; but he has a sick craving for controversial questions and disputes about words, from which come envy, strife, abusive language, evil suspicions,
NA26 – τετύφωται, (5769) μηδὲν ἐπιστάμενος, (5740) ἀλλὰ νοσῶν (5723) περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται (5736) φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,
WH – τετυφωται (5769) μηδεν επισταμενος (5740) αλλα νοσων (5723) περι ζητησεις και λογομαχιας εξ ων γινεται (5736) φθονος ερις βλασφημιαι υπονοιαι πονηραι
PES – ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܪܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܫܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile