Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:19

New American Standard Version
1 Corinthians 7:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but {what matters is} the keeping of the commandments of God.
NA26 – περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, (5748) καὶ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, (5748) ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.
WH – η περιτομη ουδεν εστιν (5719) και η ακροβυστια ουδεν εστιν (5719) αλλα τηρησις εντολων θεου
PES – ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܛܽܘܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile